Archiv zpráv

03.05.2019
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 3. června 2019

Pozvánka (PDF, 3 strany, 221 kB)

18.11.2010
Lesy České republiky na valné hromadě HLDS samy způsobily nepřijetí vlastního návrhu

Lesy ČR požádaly o svolání valné hromady HLDS. Valná hromada proběhla 15. 11. 2010. Na ní Lesy ČR podaly návrh na rozšíření programu o dva body, které označily za klíčové. Při hlasování o jejich přijetí však samy způsobily, že k rozšíření programu nedošlo. Následně rozpoutaly štvavou a lživou mediální kampaň proti HLDS a Ing. Dejnožkovi a označily ho za viníka nepřijetí jejich návrhu. Personální ředitelka Lesů ČR PhDr. Věková v zastoupení generálního ředitele Ing. Sýkory pověřila hlasováním na valné hromadě HLDS Jaroslava Maška, novináře MF Dnes. Ten však překvapivě hlasoval tak, že rozšíření programu valné hromady o dva body, které navrhovaly samy Lesy ČR, nebylo přijato. Je otázkou, zda se MF Dnes aktivně podílí na intrikách Lesů ČR proti HLDS nebo zda Mašek naletěl na intriky vedení Lesů ČR. Nemůže však být pochyb, že smetení vlastního návrhu vlastním hlasováním byla řízená provokace. 

15.11.2010
Dejnožka zabránil pokusu o paralyzování chodu společnosti s majetkovou účastí státu

Ing. František Dejnožka jako akcionář na dnešní valné hromadě zabránil dalšímu útoku na majetkový podíl státu v HLDS. V důsledku toho valná hromada nepřijala návrh Lesů ČR jako akcionáře, který by poškodil HLDS. Lesy ČR totiž navrhly změnu stanov tak, aby jménem společnosti jednalo nejméně pět členů představenstva současně.

Přijetí tohoto návrhu za situace, kdy Lesy ČR soustavně hrubě porušují právní povinnost loajality akcionáře vůči vlastní akciové společnosti, by znamenalo paralyzování akciové společnosti. Je zde důvodná obava, že by někteří členové představenstva (zaměstnanci Lesů ČR) byli ovlivněni a jednali proti zájmům HLDS. HLDS by pak byla blokována v krocích směřujících např. k trestnímu oznámení na generálního ředitele Lesů ČR, k podávání podnětů ÚOHS a Evropské komisi, obracet se na soudy, na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Senát, vládu ČR a jejich orgány, Dozorčí radu Lesů ČR a orgány činné v trestním řízení.

Navíc by se každého jednání jménem společnosti museli osobně společně zúčastnit členové představenstva, kteří trvale působí stovky kilometrů od místa sídla společnosti.

Pokus o paralyzování HLDS měl za cíl zabránit HLDS upozorňovat na

 • protiprávnost jednoročních tendrů
 • skandální negativní jevy v Lesích ČR v době působení generálního ředitele Ing. Svatopluka Sýkory, jak o nich hovoří veřejně dostupná výroční zpráva BIS 2009
 • důvody zrušení tzv. velkých tendrů 2010, což i dle ministra zemědělství Ivana Fuksy dostalo celý obor do nejistoty
 • nízký průběžný hospodářský výsledek Lesů ČR

Proč Lesy ČR na valné hromadě HLDS zastupovali na základě speciálních plných mocí lidé jako Pavel Kočiš (spolumajitel společnosti Madison Public Affairs a předseda představenstva EMC) a novinář Jaroslav Mašek z MF Dnes? Stejný Jaroslav Mašek napsal oslavný článek o Ing. Svatopluku Sýkorovi 27. 10. 2010, proti jehož obsahu HLDS protestovala a nebyl jí v deníku dán prostor k vyjádření.

12.11.2010
Tiskové prohlášení Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s.

Lesy České republiky ve svých nedávných vystoupeních v souvislosti s jednoročními tendry na rok 2011 vyhlášenými 16. 9. 2010 opakovaně prohlásily, že poprvé v historii státního podniku získaly za dříví tržní ceny. Dne 4. 11. 2010 rovněž oznámily, že„na trhu v příštím roce již nebude žádný masivní objem dřeva ze státních lesů zprostředkovaný za netržní ceny Hradeckou lesní a dřevařskou společností “. Tato svá tvrzení završily dne 10. 11. 2010 dalším útokem proti HLDS. Prohlásily, že „s HLDS neuzavřou novou smlouvu na zajištění obchodu, aby tak ukončily dosavadní deformaci trhu se dřívím za netržní ceny“.

Hradecká lesní a dřevařská společnost proti těmto vyjádřením ostře protestuje. Jsou to opět lživá tvrzení Lesů ČR. Je to další útok na majetkový podíl státu v HLDS, který mají Lesy ČR povinnost spravovat, a již nijak neskrývaná snaha o snížení hodnoty tohoto majetku státu a jeho vyvedení. Lesy ČR neměly s HLDS na roky 2008 – 2010 uzavřenou žádnou smlouvu na zajištění obchodu. Pro toto tříleté období byla mezi oběma stranami uzavřena rámcová kupní smlouva, na jejímž základě HLDS od Lesů ČR dříví kupuje. Ze vzájemných smluvních ujednání jednoznačně vyplývá, že Lesy ČR dříví prodávají HLDS pouze za tržní ceny, což může HLDS doložit tisíci vzájemně uzavřených kupních smluv. Tyto tržní ceny byly vždy za Lesy ČR podepsány generálním ředitelem nebo osobami, které k tomu zmocnil. Generální ředitel a další představitelé Lesů ČR proto nemohou nyní tvrdit, že prodávali státní dříví za netržní ceny, neboť to je v rozporu se skutečností. Navíc by za prodej státního majetku za ceny, které by neodpovídaly cenám tržním, musel být generální ředitel hnán k trestní zodpovědnosti. HLDS na základě právní analýzy prohlašuje, že netržní budou naopak ceny, které by Lesy ČR za dříví získaly na základě jimi protiprávně vyhlášených jednoročních tendrů na rok 2011, a to z důvodů porušení zákona o veřejných zakázkách a zákona o ochraně hospodářské soutěže.

11.11.2010
Dejnožka nezabránil Lesům ČR vyvést majetek státu z HLDS - Lesy ČR ho na valné hromadě přehlasovaly
Lesy ČR na dnešní valné hromadě HLDS zamítly návrh Ing. Dejnožky na snížení výplaty dividendy z dosavadních 50 % zisku na 20 %.

Lesy ČR na dnešní valné hromadě HLDS zamítly návrh Ing. Dejnožky na snížení výplaty dividendy z dosavadních 50 % zisku na 20 %.  Tento návrh měl posílit finanční stabilitu HLDS, aby firma mohla účinněji chránit majetek státu před útoky Lesů ČR.  V dalším bodu programu byl Ing. Dejnožka přehlasován Lesy ČR v návrhu na odvolání členky představenstva Ing. Klempířové, která neplní zákonné povinnosti péče řádného hospodáře a loajality k HLDS.

Lesy ČR nadále pokračují ve lživých mediálních útocích a soustavně tím snižují hodnotu majetkového podílu státu v HLDS.

HLDS vyzývá Lesy ČR, aby místo toho veřejně vysvětlily:

 • proč generální ředitel Lesů ČR Ing. Sýkora nechce znát veřejně přístupnou Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby za rok 2009, která hovoří o skandálních negativních jevech v Lesích ČR v době, kdy byl Ing. Sýkora generálním ředitelem státního podniku

 

 • proč Ing. Sýkora prosadil 16. 11. 2007 (viz zápis z jednání Lesů ČR a KLDS) dnešní variantu obchodního modelu prodeje dříví z odvozního místa (OM), kterou již v roce 2009 nezvládl (viz audit o 310 milionech zbytečných nákladů na straně Lesů ČR) a kterou dnes s velkým humbukem ruší a dává si to za zásluhu, hledá urputně jiného viníka, přestože tuto situaci sám způsobil

 

 • proč Lesy ČR dosud nepřiznaly, že tzv. velké tendry z února 2010 zrušily samy z důvodu vlastních chyb. Tím zároveň způsobily nesplnění závazku ministerstva zemědělství vyplývajícího z Memoranda z 27. 6. 2007, což i dle ministra zemědělství Fuksy dostalo celý obor do nejistoty. Současně tím vystavily Českou republiku hrozbě prohraných arbitráží ve výši cca 60 miliard Kč zmařených investic v lesnicko-dřevařském sektoru.

 

 • proč Lesy ČR skrývají ve výhledu hospodářského výsledku roku 2010 miliardy korun. Pro koho? V čí prospěch? Kdo to nařídil? Komu a k čemu to poslouží? Jak mohly po tiskové konferenci HLDS okamžitě „najít“ 1,8 miliardy Kč bez jakéhokoliv vysvětlení? Kde je další 1,4 miliardy? Kolik ještě tiskových konferencí musí HLDS zorganizovat, aby Lesy ČR našly chybějící miliardy?

 

Co se skrývá za útoky na HLDS?

 • HLDS ví příliš mnoho o hospodaření státního podniku
 • HLDS brání tomu, aby se se státními prostředky nakládalo nehospodárně
 • HLDS je proto třeba odstranit z cesty

Útoky generálního ředitele Lesů ČR vedou k snížení hodnoty majetkového podílu státu v HLDS. To může sloužit k záměrnému prodeji majetkového podílu státu v HLDS pod cenou. Útoky mají skrýt vlastní chyby státního podniku Lesy ČR při hospodaření s majetkem státu.

09.11.2010
Tiskové prohlášení k informaci LČR s.p. o svolání mimořádné valné hromady HLDS a.s.
Tiskové prohlášení Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s. k informaci Lesů České republiky, s. p. o svolání mimořádné valné hromady Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s.

Generální ředitel LČR, Ing. Svatopluk Sýkora, na tiskové konferenci dne 4. 11. 2010 informoval média, že LČR podaly návrh na svolání mimořádné valné hromady HLDS se třemi body programu. Dále uvedl, že představenstvo HLDS dva z nich neschválilo a že LČR jako 50% akcionář nemůže prosadit ani body programu na valné hromadě. Tyto informace jsou opět hrubě zkresleny a patří pouze do řady manipulativních a zavádějících výroků o HLDS, kterými Ing. Sýkora zásobuje média.

Obchodní zákoník přesně vymezuje, co patří do působnosti valné hromady. Ze tří bodů, které LČR jako 50% akcionář navrhly v žádosti o svolání mimořádné valné hromady, do její působnosti patří jen jeden. Předložení a projednání podnikatelského plánu a projednání postupu HLDS při poskytování záruk za bankovní garance podle obchodního zákoníku ani podle stanov HLDS do působnosti valné hromady nepatří.

I Nejvyšší soud ČR v judikátu ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 149/2005, konstatuje, že se „akcionář může domáhat svolání mimořádné valné hromady pouze k projednání záležitostí, které patří do její působnosti. Valná hromada rozhodnutí, které do její působnosti nepatří, přijmout nesmí a přijme-li takové usnesení, nemá žádné právní účinky.“

Informace Ing. Sýkory o tom, že LČR jako 50% akcionář nemůže prosadit ani body programu na valné hromadě, je jen další z jeho záměrných lží. Zařazení záležitostí, které v působnosti valné hromady jsou, a které akcionář v žádosti o svolání mimořádné valné hromady požaduje na valné hromadě projednat, je totiž zajištěno zákonem. Představenstvo takové záležitosti nesmí vyřadit. Nesmí ani změnit program jednání mimořádné valné hromady navrhovaný akcionářem v žádosti o její svolání, je-li v souladu se zákonem a stanovami.

Avšak obě záležitosti navržené LČR, které nebyly zařazeny do programu jednání mimořádné valné hromady HLDS, být zařazeny nesměly, neboť i dle výše zmíněného judikátu „k těm bodům programu, ohledně kterých valnou hromadu svolat nelze, představenstvo logicky nepřihlíží … Body, které nespadají do působnosti valné hromady, představenstvo do jejího programu nezařadí“.  Oba inkriminované body programu tedy Lesy České republiky jako akcionář navrhovaly s neznalostí zákona.

Manipulativně informoval Ing. Sýkora i o roli představenstva HLDS v souvislosti se stanovením pořadu jednání mimořádné valné hromady svolané na žádost akcionáře LČR. Představenstvo totiž hlasovalo o programu, který akcionář navrhoval, v souladu se zákonem, tedy bez bodů, které nepatří do její působnosti, a to šesti hlasy ze sedmi. O žádnou rovnost hlasů nešlo a hlas předsedajícího nemusel rozhodovat. Jeden člen představenstva se hlasování zdržel (patrně také kvůli neznalosti zákona).

Další lží je informace Ing. Sýkory, že „HLDS svolalo druhou mimořádnou valnou hromadu k prosazení záměrů druhého akcionáře“. Svolání druhé mimořádné valné hromady neslouží k žádnému prosazování čehokoliv. Představenstvo svolalo zmíněnou mimořádnou valnou hromadu v souladu se zákonem, neboť o to druhý akcionář požádal. Zda druhý akcionář prosadí své zájmy, není záležitostí HLDS, ale hlasování akcionářů na valné hromadě. K tomu, aby byly návrhy akcionáře valnou hromadou přijaty, je zapotřebí souhlasu obou akcionářů. Bez souhlasu LČR druhý akcionář neprosadí nic.

Hrubým zkreslováním skutečnosti a další neuvěřitelnou lží generálního ředitele LČR je informace o tom, že „představenstvo HLDS odpírá LČR resp. státu důležité informace“. Představenstvo HLDS řádně a v souladu se zákony poskytuje akcionářům a státu veškeré informace, které jim náleží. Podle informací auditora v jeho každoročních zprávách jsou tyto informace v souladu se skutečností. 

21.10.2010
Tiskové prohlášení Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s. ke stanovisku Lesů České republiky, s. p. o výhodnosti obchodního modelu P.

Lesy České republiky, s. p. se zoufale snaží zatáhnout Hradeckou lesní a dřevařskou společnost a. s. do sporu o výhodnosti jednoho z obchodních modelů prodeje dříví u pařezu (P) a z odvozního místa (OM). Neustále chtějí vytvořit dojem, že HLDS prosazuje obchodní model „OM“, ačkoliv se HLDS k této problematice dlouhodobě nevyjadřuje. Příkladem je i reakce na tiskovou konferenci HLDS dne 20.10.2010, jejíž nejpodstatnější část LČR věnují právě této problematice, přestože na tiskové konferenci jí nebyl věnován vůbec žádný prostor.
V této souvislosti je současně nutné připomenout, že HLDS je členem České asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH), jejímž prezidentem je Ing. František Dejnožka. ČAPLH prokazatelně dlouhodobě prosazuje model „P“.
HLDS trvale zastává názor, že o nejvýhodnějším obchodním modelu jsou LČR povinny rozhodnout ve smyslu zákona o státním podniku a zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Spojováním HLDS se sporem „P či OM“ se LČR opět snaží deformovat skutečnost.
 

13.10.2010
Generální ředitel Lesů ČR lže!
Vyjádření Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s. k článkům v Hospodářských novinách dne 12.10.2010 uvedeným pod tituly „Šéf Lesů: Stát prodělal na prodeji dřeva miliardu“, „Miliardový tunel v Lesích ČR? Viník neznámý“ a „Nevýhodný prodej dřeva nás stál miliardu“

 

 • generální ředitel Lesů ČR Ing. Svatopluk Sýkora svými vyjádřeními poškodil majetek státu
 • jde o bezprecedentní protiprávní útok akcionáře proti vlastní akciové společnosti
 • útok je o to paradoxnější, že státní úředník útočí na akciovou společnost s majetkovou účastí státu (50 %)
 • protiprávní útok je veden na základě lží a nesmyslných údajů
 • útokem je úmyslně vyvoláván politický konflikt uvnitř ODS a mezi ODS a TOP 09
 • jde o přípravu k vyvedení státních peněz do soukromé sféry
 • HLDS proto podá trestní oznámení a požádá o pomoc orgány činné v trestním řízení při ochraně majetku státu

 

 

Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. připravuje svolání mimořádné tiskové konference.

 

  

Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s.
Ing. František Dejnožka
předseda představenstva

11.03.2010
Tisková zpráva HLDS, a. s.

Dne 2. března 2010 uveřejnily Hospodářské noviny na straně 7 článek „Komu vadí tendr Lesů ČR na lesnické práce?“, ve kterém je uvedeno několik chybných a zavádějících tvrzení. Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. uvádí tyto chybné informace na pravou míru.

Zavádějící tvrzení: Lesy ČR nemají bohužel reálný vliv na chod HLDS.

Reakce: Nikoliv, opak je pravdou. Lesy ČR mají reálný vliv na chod HLDS, neboť vlastní 50 % akcií, vykonávají standardní akcionářská práva, ve vztahu k chodu společnosti mají zcela stejná akcionářská práva a ve stejném rozsahu, jako druhý akcionář společnosti.

Zavádějící tvrzení: HLDS je dominantním obchodníkem.

Reakce: HLDS je významným obchodníkem, nemá však dominantní postavení podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Naopak, v dominantním postavení jsou Lesy ČR se všemi důsledky, které z toho plynou.

Zavádějící tvrzení: HLDS takřka veškeré dříví z LČR zprostředkovává dále, a to několika vybraným zpracovatelům.

Reakce: Polovinu dříví uvádí na trh smluvní partneři Lesů ČR, kteří provádějí těžbu a kupují dříví od Lesů ČR u „P“. Z druhé poloviny kupuje HLDS od Lesů ČR pouze část dříví, která představuje přibližně 1/3 dříví z celkového objemu dříví Lesů ČR.

Zavádějící tvrzení: HLDS takřka veškeré dříví z LČR zprostředkovává dále, a to několika vybraným zpracovatelům.

Reakce: HLDS nezprostředkovává prodej dříví. HLDS kupuje dříví od Lesů ČR do svého vlastnictví na základě kupních smluv jako jeden z přibližně 800 odběratelů Lesů ČR.

Zavádějící tvrzení: HLDS takřka veškeré dříví z LČR zprostředkovává dále, a to několika vybraným zpracovatelům.

Reakce: HLDS prodává dříví ze svého vlastnictví několika stům odběratelů. Z nich si Lesy ČR v minulých letech samy vybraly asi 60 odběratelů, u nichž dokonce garantují splnění dodávek dříví svým vlastním přistoupením. Tyto smlouvy jsou označovány jako rámcové a podepisovalo je na základě svého vlastního rozhodnutí a výběru několik posledních generálních ředitelů Lesů ČR včetně Ing. Svatopluka Sýkory.

Zavádějící tvrzení: S takovou exkluzivitou u HLDS nemůže počítat každý.

Reakce: Pokud Lesy ČR tvrdí, že s takovou exkluzivitou nemůže počítat každý, pak to tvrdí samy o sobě, protože exkluzivitu dodaly odběratelům samy Lesy ČR tím, že garantují dodávky dříví svým vlastním přistoupením.

Zavádějící tvrzení: Smlouvy mezi LČR a HLDS ukončí doba účinnosti nových tendrů.

Reakce: Nepravdivé tvrzení, protože doba účinnosti smluv mezi Lesy ČR a HLDS není nijak vázána na vyhlášení jakýchkoli tendrů, nijak s nimi nesouvisí.

Zavádějící tvrzení: … v konečném důsledku na úkor Lesů ČR a státu.

Reakce: HLDS nikdy neprodávala dříví na úkor Lesů ČR a státu. HLDS prodávala dříví vždy za tržní ceny, což potvrdilo i šetření Policie České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality.

Zavádějící tvrzení: Komu vadí tendr Lesů ČR na lesnické práce? Propojujícím článkem je vždy Hradecká lesní a dřevařská společnost.

Reakce: Tvrzení, že HLDS je vždy propojujícím článkem, je smyšlené a není pravdivé, protože HLDS má zájem na řádných tendrech.

Zavádějící tvrzení: Vlastnický model HLDS, společnosti s miliardovými obraty, kdy soukromá osoba vlastní obchodní společnost napůl se státním podnikem (!), je nadále naprosto neobhajitelný.

Reakce: Nelze souhlasit s tím, že vlastnický model v HLDS je neobhajitelný. Vlastnictví privátní osobou je v demokratické společnosti zcela standardní variantou. Tento vlastnický model si navíc v HLDS prosadily samy Lesy ČR v roce 1998 a do dnešního dne nevyvinuly žádnou aktivitu na jeho změnu.

03.09.2008
Tisková zpráva, Hradec Králové

Reakce na chybné a zavádějící informace o vztahu Lesů České republiky s.p. a Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s.

Dne 13. srpna 2008 uveřejnily Hospodářské noviny článek „Lesy uzavřely podezřelou smlouvu“ ve kterém se objevilo několik zavádějících tvrzení, které následně přebrala i jiná média. Představenstvo společnosti, které nyní pracuje ve složení Ing. Roman Appel, Ing. Vladimír Babka, Ing. František Dejnožka, Ing. Bedřich Foukal, Ing. Václav Mottl, Michal Sedláček a Mgr. Tomáš Vácha, pověřilo předsedu představenstva Ing. Františka Dejnožku, aby uvedl tyto chybné informace na pravou míru.

Zavádějící tvrzení: Lesy ČR přestaly budovat obchodní oddělení a smlouva s HLDS bude prodloužena až do roku 2010. Jde o zásadní názorový přemet, který přišel loni v prosinci s novým vedením Lesů v čele s Jiřím Novákem.

Reakce: Nejde o „názorový přemet“, ale o nutný postup vedení LČR, které muselo napravit chyby předchozích manažerů. Tento krok by musel udělat každý ředitel státního podniku, neboť podle zákona o státním podniku a zákona o finanční kontrole musí státní podnik zajišťovat potřeby státu účelně, hospodárně a efektivně. Varianta uzavření rámcové kupní smlouvy s HLDS byla mnohem účelnější, hospodárnější a efektivnější než nákladné zřízení a provoz vlastního obchodního oddělení, neboť s ní nejsou spojeny žádné náklady státního podniku.

Zavádějící tvrzení: Stát přichází spoluprací Lesů ČR s HLDS o stamiliony

Reakce: Nikoliv, opak je pravda. HLDS svojí významnou pozicí na trhu, prací svých kvalifikovaných a zkušených odborníků v odvětví obchodu se dřívím, dopravní logistice, financování obchodu a správy pohledávek zajišťuje pro LČR ty nejlépe dosažitelné ceny a chrání je před vznikem nedobytných pohledávek. Současně poskytuje Lesům ČR pravidelný dividendový výnos z investice, jakého nelze dosáhnout prostřednictvím běžných nástrojů peněžního trhu. Investice LČR v HLDS je necelých 42 mil. Kč. Její průměrný čistý roční výnos za poslední tři roky dosáhl téměř 20%, přičemž za poslední rok to bylo již 41%.

Zavádějící tvrzení: Stát prodává dřevo přes soukromou firmu, smlouva má řadu nejasností a stát kvůli nim může tratit stamiliony

Reakce: LČR prodávají HLDS pouze část dříví, a to na základě standardních kupních smluv, v nichž se cena sjednává dohodou vždy jako cena tržní. HLDS platí za dodané dříví zásadně v termínu splatnosti a jako silný a finančně stabilní odběratel tak chrání LČR před vznikem nedobytných pohledávek. V celé téměř čtrnáctileté historii spolupráce nevznikla Lesům ČR jediná nedobytná pohledávka za HLDS. Naopak mezi pohledávkami, které Lesům ČR vznikají při prodeji dříví jiným subjektům, jsou jak pohledávky po lhůtě splatnosti, tak i ohrožené a nedobytné pohledávky. Pro srovnání: Lesy Slovenskej republiky prodávají všechno dříví samy bez účasti obchodní společnosti podobné HLDS a evidují stamiliony korun nedobytných pohledávek.

Zavádějící tvrzení: Cenu dřeva od Lesů ČR si určuje HLDS, nebo je určuje konečný zákazník, nebo je určují samy Lesy ČR

Reakce: Ceny dřeva neurčuje nikdo z výše jmenovaných. Jsou výsledkem obchodní dohody, kterou uzavírá HLDS s konečným odběratelem a jsou to vždy ceny tržní. Stejně tak jsou tyto tržní ceny obsaženy v kupních smlouvách mezi HLDS a LČR. V současnosti dosahují nejvyšší úrovně na trhu.