Profil firmy

Firma byla založena v období po transformaci lesního hospodářství, kdy začala hrát rozhodující roli schopnost lesních subjektů obstát v novém ekonomickém prostředí. To bylo vždy výrazně ovlivněno úspěšnou obchodní realizací produktů lesní výroby, tedy zejména kvalitním obchodem se dřevem. Byli jsme přesvědčeni, že právě v obchodu se dřevem jsme schopni nabídnout špičkové služby. Postupně se rozvinula spolupráce s celou řadou významných těžebních firem. Námi nabízený rozsah služeb pokrýval celou oblast lesní produkce a rychle stoupal objem realizovaných obchodů.

Naše firma od počátku nabízela tehdy velmi lukrativní službu ve standardním vztahu, a to placení za odebrané dřevo přesně v termínu splatnosti. Tato úspěšná obchodní politika zapůsobila v krátké době tzv. „efektem sněhové koule“, kdy jsme již nebyli schopni uspokojit všechny zájemce. Ukázalo se, že právě tento typ obchodní služby v příslušném rozsahu na trhu chyběl.

Blízká budoucnost prokázala, že i náš organizační model byl správný, neboť následně v krátkém časovém úseku vzniklo hned několik obchodních firem, které převzaly principy obchodní politiky a organizační systém podle Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s.

Firma využila první roky ke sbírání zkušeností, orientaci na trhu, monitorování obchodních vztahů a prognózování dalšího vývoje trhu se dřevem. Poměrně rychle se zorientovala v logistice pohybu dřeva od producentů ke zpracovatelům. Stala se jedničkou na trhu obchodu se dřevem v České republice. Byla proto oslovena správcem největšího lesního majetku v ČR – Lesy České republiky, s. p., který následně v roce 1998 majetkově do naší firmy vstoupil. Rozběhlo se úspěšné víceleté období spolupráce, kdy Hradecká lesní a dřevařská společnost zvládla opakovaně umístit na trh více jak dva miliony kubíků dřeva ročně. Firma doplnila obchodní služby další škálou služeb, z nichž bylo pro našeho nejvýznamnějšího partnera rozhodující zejména zajištění pohledávek. Úspěšná spolupráce každoročně přinesla Lesům České republiky, s. p. měřitelný mnohamilionový efekt. Vzájemný obchodní vztah však v roce 2010 z rozhodnutí Lesů České republiky, s. p. skončil. To pro naši společnost znamenalo obrovskou změnu v nastavení obchodní činnosti a zejména problémy ekonomické a organizační, neboť celkový roční obrat z roku na rok poklesl na 17% původního objemu. Společnost se s touto tvrdou změnou vyrovnávala v průběhu let 2011 a 2012, tedy v období, jež bylo navíc kritické pro celé lesnickodřevařské odvětví v ČR a současně obdobím celosvětové recese. Naše společnost však tímto kritickým obdobím prošla relativně úspěšně, restrukturalizovala se a dokonce dosáhla zlepšení hodnot své vlastní "finanční kondice". V rámci organizačních změn však došlo ke zrušení několika oddělení a propuštění velkého množství zaměstnanců. 

Naše služby v současnosti využívají všechny typy vlastníků lesa ve všech regionech České republiky: správci státního majetku, obce a města, společnosti i fyzické osoby. 

Hradecká lesní a dřevařská společnost bude i nadále usilovat o zvyšování kvality a rozsahu své činnosti. Rychlost, pružnost a kreativita jsou principy, kterými se řídíme. Máme jasný cíl, strategii i zvolený nejvhodnější postup. Firemní vize umíme prosadit doma i na zahraničním trhu.

Organizační struktura a řízení společnosti

Statutárním orgánem HLDS je představenstvo společnosti, které je tříčlenné. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která je  tříčlenná.

Výkonným orgánem společnosti je vrcholové vedení tvořené generálním ředitelem a vedoucími útvarů společnosti. HLDS je organizačně rozdělena na útvar obchodní a ekonomický, prodejny oděvů a správu majetku. Oba hlavní útvary působí v sídle společnosti na Malém náměstí v Hradci Králové, v budově na ulici Šmilovského jsou skladové prostory a kancelář velkoobchodu s oděvy.  HLDS má rovněž ucelenou síť samostatných terénních pracovníků, kteří svou působností pokrývají celé území České republiky.

Působnost společnosti

Společnost se v rámci své strategie zaměřuje především na posilování pozice na domácím trhu. Do zahraničí HLDS orientuje především dodávky sortimentů, pro které v tuzemsku pro nedostatečné technicko-technologické vybavení dřevozpracujících podniků není konkurenceschopný odbyt za rentabilní ceny. V zahraničí působí zejména na Slovensku, v Rakousku a Německu.

Domácí trh v období restrukturalizace dřevozpracujícího průmyslu byl, a do značné míry dosud je, poznamenán nadbytkem roztříštěných kapacit a nízkou produktivitou práce, zejména v sektoru výroby řeziva. Obchodní vztahy pak mimořádně komplikuje nízká ekonomická bonita části odběratelů z oblasti dřevozpracujícího průmyslu, nezřídka postižených druhotnou platební neschopností. HLDS přesto díky úsilí věnovanému kvalitě a komplexnosti poskytovaných služeb a díky racionálnímu hospodaření s finančními zdroji posiluje důvěru u svých obchodních partnerů. Dobré postavení podnik získal i v bankovním sektoru. HLDS se po celou dobu svého působení může pochlubit spolehlivostí a důsledným plněním svých finančních závazků vůči smluvním partnerům.

Samozřejmostí je dodržování dohodnuté splatnosti. Jako výhodu obchodování s HLDS nabízíme zálohové platby před dodáním zboží nebo významné zkrácení splatnosti oproti obvyklým zvyklostem na trhu se dřívím. V hodnocení ratingových agentur získává HLDS pravidelně nejvyšší ratingová ohodnocení díky své finanční stabilitě a schopnosti dostát svým závazkům.

Komoditní burza Praha (KBP)

Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. je od roku 2003 členem Komoditní burzy Praha, která organizuje obchody v sekci dříví a dřevní hmota a obchody s energetickými komoditami. HLDS je oprávněna obchodovat na KBP přímo svým jménem a na svůj účet a také zde funguje jako dohodce, tj. zprostředkovatel burzovních obchodů pro zájemce o obchodování. Zajišťuje bezplatnou registraci zájemců o obchodování na KBP a je garantem sekce dříví a dřevní hmota.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH)
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR (KLDS ČR)

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP)

Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. je členem České asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH), která je profesním nezávislým sdružením právnických osob, firem podnikajících v oblasti lesního hospodářství a zpracovávání dřeva s působností na území České republiky. Její hlavní úlohou je hájit oprávněné zájmy zejména malých a středních firem regionálního významu. Generální ředitel HLDS Ing. František Dejnožka je od roku 2012 prezidentem ČAPLH. Zastupuje ČAPLH v Konfederaci lesnických a dřevozpracujících svazů ČR, PEFC ČR a dalších profesních sdruženích. Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. je členem Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP).

Systém certifikace lesů (PEFC ČR)

Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a zabezpečuje v dodavatelském řetězci lesních produktů, že dřevo a produkty lesa jsou produkovány za dodržování nejvyšších ekologických, sociálních a etických standardů.  Je držitelem certifikací spotřebitelského řetězce (C-o-C) systémy PEFC™ a FSC®.  Certifikace C-o-C poskytuje spotřebitelům informaci o tom, že výrobek byl vyroben ze suroviny pocházející z lesů, ve kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem.

Kvalita – naše priorita

Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem. Zákazník se může vždy spolehnout, že dodržíme svoje závazky.

V oblasti kvality a transparentnosti je strategickým cílem společnosti dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na trhu se dřevem a stabilizovat firmu v prostředí volného pohybu zboží a financí v EU.

V této souvislosti společnost věnuje mimořádnou pozornost transparentnosti a standardizaci všech procesů, které probíhají ve firmě i ve vztahu k obchodním partnerům.

Na každý problém máme řešení

Vzhledem k charakteru zboží řešíme každoroční sezónní přebytky sortimentů a hledáme pro ně neustále nové využití (alternativní zpracování, energetické zhodnocování dříví a zbytků z dřevařských výrob).

Samozřejmostí jsou pro nás moderní technologie a postupy - elektronický obchod, obchod prostřednictvím komoditní burzy, podpora vystavování elektronických dokladů pro zákazníky, systém B2B.

Kdo řídí naši společnost

Nejvyšší devizou HLDS jsou její zaměstnanci. Společnost klade velký důraz na výběr kvalitních pracovníků, podporu jejich odborného růstu, posilování sounáležitosti s firmou i zajištění jejich sociálních potřeb.

Kvalitu managementu označují renomované ústavy a ratingové agentury hodnotící postavení HLDS jako jednu z nejsilnějších stránek firmy.

Ing. František Dejnožka, generální ředitel
Vzdělání: Lesnická fakulta VŠZ Brno (1980)
Chronologický průběh praxe: provozně-technické funkce (Východočeské státní lesy - VČSL), vedoucí oddělení odbytu (ředitelství VČSL v Hradci Králové), vedoucí obchodního útvaru (Lesní společnost Hradec Králové, a. s.), generální ředitel. V HLDS od 1994. 

Mgr. Gabriela Vysoká, předsedkyně představenstva
Vzdělání: právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha (2011)
Chronologický průběh praxe: advokátní koncipientka, vedoucí právního oddělení veřejných zakázek, předsedkyně představenstva. V HLDS od 2011. 

Ing. Václav Mottl, vedoucí účtárny
Vzdělání: VŠE Praha (1998), kurz Institutu oceňování majetku VŠE v Praze
Chronologický průběh praxe: účetní, vedoucí účtárny. V HLDS od 1998.

Společnost byla založena v roce 1994 bývalými pracovníky Lesní společnosti Hradec Králové, a.s. jako stoprocentně privátní společnost bez jakékoli vazby na privatizovaný majetek státu. Během prvního roku fungování HLDS se jediným akcionářem stal Ing. František Dejnožka. V průběhu své existence projednávala HLDS několik nabídek na vstup strategického investora, jak z oblasti odběratelské, tak dodavatelské. Většina z těchto projektů však nesplňovala základní předpoklad a krédo firmy - otevřenost a poskytování služeb pro celé spektrum obchodních partnerů. Důležitou událostí pro budoucnost podniku se stal vstup největšího tuzemského producenta dřeva Lesů České republiky, s. p. (dále LČR) jako strategického partnera v roce 1998.

Spolupráce LČR a HLDS byla výhodná pro oba partnery. HLDS kapitálovým vstupem LČR a uzavřením smluvní spolupráce posílila a stabilizovala svoji pozici na trhu. LČR zase získaly poměrně levné a ekonomicky liberální řešení v podobě realizace dlouhodobé obchodní strategie. Tento systém pomohl LČR zlepšit výnosy z prodeje dřeva, navzdory ekonomickému vývoji vnějšího prostředí. Bohužel z jednostranného rozhodnutí LČR nebyla spolupráce po roce 2010 obnovena. Od roku 2011 až do roku 2019 LČR s HLDS ani obchodně, ani nijak nespolupracují. V roce 2019 prodaly LČR svůj majetkový podíl ve společnosti.

Nežijeme jen obchodem

Mezi významné aktivity zaměstnanců patří sport. Fotbalové mužstvo HLDS se pravidelně zúčastňuje přátelských utkání i turnajů v tuzemsku i zahraničí. Mezi největší úspěchy patří vítězství na turnaji „O pohár Lesnické práce“ v několika letech po sobě. Rovněž sportovní střelci již získali nejeden vavřín na sportovních loveckých střelištích.

HLDS rozvíjí aktivity i v oblastech, které s podnikáním příliš nesouvisejí a snaží se poskytovat pomoc tam, kde je to potřebné.

Jako příklady lze uvést:

Tradicí se stalo vydávání kalendářů s mysliveckou tématikou. Tyto kalendáře jsou ceněným objektem zájmu sběratelů i příznivců myslivosti. Během vydávání došlo k posunu tématiky od loveckých zátiší k volnému spojení myslivosti a lovu s dobovými historicky cennými předměty.